top of page

Tutkimus ja konsultointi

Lyytikkälän talomuseo
RAKENNUSHISTORIA-SELVITYKSET

Rakennushistoriaselvityksen kohteena voi olla rakennusryhmä, yksittäinen rakennus tai sen osa. Se antaa oleellista taustatietoa ja lähtökohtia korjaussuunnitteluun sekä helpottaa päätöksentekoa kunnostusprosessin aikana. Lisäksi se tuo esiin rakennuksen tarjoamia mahdollisuuksia ja rajoituksia. Selvityksen avulla saadaan objektiivinen kuva rakennuksen alkuperästä, muutos- ja korjaustöistä, nykytilasta sekä käytöstä. Kohteen ominaispiirteiden, historiallisten kerrostumien ja arkkitehtuurin luonnehtiminen ovat myös osa selvitystä.

Rakennushistoriaselvitys yhdessä väritutkimusten ja inventointien kanssa tuo lisäarvoa koko korjaushankkeelle ja on välttämätön työkalu erityisesti silloin, kun suunnittelu pohjautuu kohteen kulttuurihistoriallisiin arvoihin.

Kirjallinen selvitys laaditaan kohteen tutkimisen, arkistojen, kirjallisuuden ja haastattelujen pohjalta. Selvitykseen on mahdollista liittää rakennuksen historiaa tarkentavia ja korjaussuunnittelua edistäviä lisäselvityksiä kuten julkisivujen väritutkimus, huonetilojen tai rakennusosien inventointi, väri- ja pintamateriaaliselvitys (maali- ja tapettikerrokset) sekä vauriokartoituksia ja rakenteiden tutkimista.

Talon tarinat – rakennushistorian selvitysopas

väriportaikko
RAKENNUSINVENTOINNIT JA DOKUMENTOINTI

Rakennusinventointi on rakennetun kulttuuriympäristön ominaisuuksien systemaattista tallentamista kirjallisuuden, erilaisten rekisterien, arkistojen ja kenttätöiden avulla. Se voi kohdistua rakennettuun alueeseen, yksittäiseen rakennukseen tai sen sisätiloihin. Inventointi kuvaa kohdetta tiettynä ajankohtana, ja tarvitsee päivittämistä tietyin väliajoin. Rakennusinventoinnit toimivat kaavoitustyön, kulttuuriympäristön hoidon ja rakennusten suojelun taustaselvityksinä. Niistä on hyötyä myös korjaussuunnittelussa.

Dokumentointi on fyysisten ominaisuuksien tallentamista lähinnä mittaamalla, valokuvaamalla, piirtämällä tai näytteiden avulla. Dokumentointi voi liittyä inventointiin, mutta se on tärkeää myös restaurointitöiden aikana kenelle tahansa vanhan talon omistajalle ja korjaajalle. Tehdyt korjaustoimenpiteet, tai purkamisen yhteydessä paljastuneet rakenteet on aina syytä dokumentoida. Tämä helpottaa rakennuksen tulevia korjaus- ja huoltotöitä.

värisävyjen määrittely
väritukimus
VÄRITUTKIMUKSET JA MAALIEN LABORATORIOANALYYSIT

Väritutkimus tuo tietoa rakennuksen julkisivuissa tai sisätiloissa käytetyistä väreistä eri aikoina. Se voidaan tehdä osana rakennushistoriaselvitystä tai erillisenä työnä. Työn laajuutta ja tarvetta on syytä pohtia huolella sekä sitä, mitä pintoja tutkitaan. Parhaimmillaan väritutkimus antaa kattavan kuvan rakennuksen aikaisemmasta värityksestä, ja helpottaa suunnittelijan tai rakennuksen omistajan värivalintoja.

Maalipintojen vanhat sävyt saadaan esiin mekaanisesti kirurginveitsellä raaputtamalla tai kraatterimenetelmällä. Värisävyjen määrittämisessä käytetään yleensä NCS-värikartastoa tai muuta sopivaa värikarttaa. Värisävyt pyritään määrittämään aina luonnonvalossa tai käyttämällä auringonvaloa vastaavaa valonlähdettä (ns. täyden spektrin lamppu).

Usein on tarpeen tehdä myös poikkileikkausnäyte maalikerroksista ja kuvata se mikroskoopilla. Näin kaikki maalikerrokset pystytään havaitsemaan tarkasti ja luotettavasti. Maalityyppiä voidaan usein arvioida maalikerrosten fyysisten ominaisuuksien perusteella sekä liukoisuustestien avulla, mutta tarvittaessa voidaan hyödyntää analytiikkaa, esim. FTIR-spektroskopiaa. Vanhoissa maaleissa käytettyjä pigmenttejä voidaan määrittää esim. XRF-analysaattorilla. Sideaine- ja pigmenttianalyysit hoituvat yhteistyökumppaneidemme kautta. Maalinäytteiden poikkileikkausnäytteet valmistamme ja tutkimme itse valomikroskoopilla.

tapettikerrosten tutkimus
TAPETTIKERROS-TUTKIMUKSET

Tapettitutkimus noudattelee samoja periaatteita kuin väritutkimus. Vanhat tapettikerrokset irrotetaan kerros kerrokselta esimerkiksi kostuttamalla pinta varovasti. Tämä voidaan tehdä suoraan seinään haluttuun kohtaan tai seinästä irrotettuun näytteeseen, joka sisältää kaikki kerrokset. Irrotetut tapettinäytteet dokumentoidaan valokuvaamalla ja arkistoidaan.

 

Tapettitutkimuksesta voidaan myös kirjoittaa erillinen raportti.

RESTAUROINTISUUNNITELMAT JA TYÖSELOSTUKSET

Teemme restaurointisuunnitelmia sisätilojen pintojen kunnostamiseksi, mutta kohteena voivat olla myös rakennusosat kuten ikkunat ja ovet sekä huonekalut ja esineet. Tarvittaessa teemme lisätutkimuksia, kuten vaurio- ja kuntokartoituksia sekä väri- ja tapettitutkimuksia. Otamme huomioon myös kohteen historialliset kerrostumat ja pohdimme työn tilaajan kanssa restaurointisuunnittelulla tavoiteltavaa lopputulosta. Suunnitelmaan voidaan liittää myös maalausselostus työohjeineen.

KONSULTOINTI

Useimmiten vanhan talon korjausurakoissa tulee eteen monta pulmaa; Jo ennen työhön ryhtymistä saattaa tuntua siltä, ettei tiedä mistä korjauksen aloittaisi, tai miten ja mikä olisi kannattavaa korjata ensin. Joskus taas kesken kunnostuksen hyvät neuvot ja uudet näkökulmat tulevat tarpeeseen. Tällöin meidät voi kutsua konsultointikäynnille etsimään ratkaisuja tilanteeseen. Meiltä voi kysyä rakennuksen korjaukseen, kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä kysymyksiä niin kauan kuin kysyttävää riittää. Neuvomme ja ohjeistamme sekä tarvittaessa näytämme konkreettisesti ratkaisun ongelmaan. Oli kyseessä sitten kokonainen rakennus, yksittäinen huone tai työvaihe.

bottom of page